Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Aktuálny rámcový program Horizont 2020 považujeme za úspešný, o čom svedčí aj historicky najvyšší záujem výskumníkov a inovátorov, nielen z Európy, ale z celého sveta. Zároveň sa však Horizont 2020 stal „obeťou“ vlastného úspechu, keď že z dôvodu celkovej výšky finančnej lokácie nebolo možné podporiť všetky excelentné projekty a konzorciá.

Budúci rámcový program (FP9) by mal stavať na úspechoch Horizontu 2020, zároveň je však potrebné, aby sa stal prístupnejším pre užívateľov. Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považujeme pri kreovaní FP9 za dôležité hlavne tieto oblasti:

čítajte viac …..

Pozícia SR k FP9 – Horizont Európa v slovenskom jazyku

Pozícia SR k FP9 – Horizont Európa v anglickom jazyku